Murojaah Juz 30 Bersama Syaikh Ayyub Ishaq


Murojaah Juz 30

Terjemah Surat An-Naba'


 1. Tentang apakah mereka saling bertanya-tanya?
 2. Tentang berita yang besar,
 3. yang mereka perselisihkan tentang ini.
 4. Sekali-kali tidak; kelak mereka akan mengetahui,
 5. kemudian sekali-kali tidak; kelak mereka mengetahui.
 6. Bukankah Kami telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan?,
 7. dan gunung-gunung sebagai pasak?,
 8. dan Kami jadikan kamu berpasang-pasangan,
 9. dan Kami jadikan tidurmu untuk istirahat,
 10. dan Kami jadikan malam sebagai pakaian,
 11. dan Kami jadikan siang untuk mencari penghidupan,
 12. dan Kami bina di atas kamu tujuh buah (langit) yang kokoh,
 13. dan Kami jadikan pelita yang amat terang (matahari),
 14. dan Kami turunkan dari awan air yang banyak tercurah,
 15. supaya Kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan,
 16. dan kebun-kebun yang lebat?
 17. Sesungguhnya Hari Keputusan adalah suatu waktu yang ditetapkan,
 18. yaitu hari (yang pada waktu itu) ditiup sangkakala lalu kamu datang berkelompok-kelompok,
 19. dan dibukalah langit, maka terdapatlah beberapa pintu,
 20. dan dijalankanlah gunung-gunung maka menjadi fatamorganalah ia.
 21. Sesungguhnya neraka Jahannam itu (padanya) ada tempat pengintai,
 22. lagi menjadi tempat kembali bagi orang-orang yang melampaui batas,
 23. mereka tinggal di dalamnya berabad-abad lamanya,
 24. mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak (pula mendapat) minuman,
 25. selain air yang mendidih dan nanah,
 26. sebagai pambalasan yang setimpal.
 27. Sesungguhnya mereka tidak berharap (takut) kepada hisab,
 28. dan mereka mendustakan ayat-ayat Kami dengan sesungguh-sungguhnya.
 29. Dan segala sesuatu telah Kami catat dalam suatu kitab.
 30. Karena itu rasakanlah. Dan Kami sekali-kali tidak akan menambah kepada kamu selain daripada azab.
 31. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa mendapat kemenangan,
 32. (yaitu) kebun-kebun dan buah anggur,
 33. dan gadis-gadis remaja yang sebaya,
 34. dan gelas-gelas yang penuh (berisi minuman).
 35. Di dalamnya mereka tidak mendengar perkataan yang sia-sia dan tidak (pula) perkataan dusta.
 36. Sebagai pembalasan dari Tuhanmu dan pemberian yang cukup banyak,
 37. Tuhan Yang memelihara langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya; Yang Maha Pemurah. Mereka tidak dapat berbicara dengan Dia.
 38. Pada hari, ketika ruh dan para malaikat berdiri bershaf-shaf, mereka tidak berkata-kata, kecuali siapa yang telah diberi izin kepadanya oleh Tuhan Yang Maha Pemurah; dan ia mengucapkan kata yang benar.
 39. Itulah hari yang pasti terjadi. Maka barangsiapa yang menghendaki, niscaya ia menempuh jalan kembali kepada Tuhannya.
 40. Sesungguhnya Kami telah memperingatkan kepadamu (hai orang kafir) siksa yang dekat, pada hari manusia melihat apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya; dan orang kafir berkata: "Alangkah baiknya sekiranya aku dahulu adalah tanah".

Terjemah Surat An Nazia'at


1.  Demi (malaikat-malaikat) yang mencabut (nyawa) dengan keras,
2.  dan (malaikat-malaikat) yang mencabut (nyawa) dengan lemah-lembut,
3.  dan (malaikat-malaikat) yang turun dari langit dengan cepat,
4.  dan (malaikat-malaikat) yang mendahului dengan kencang,
5.  dan (malaikat-malaikat) yang mengatur urusan (dunia).
6.  (Sesungguhnya kamu akan dibangkitkan) pada hari ketika tiupan pertama menggoncang alam,
7.  tiupan pertama itu diiringi oleh tiupan kedua.
8.  Hati manusia pada waktu itu sangat takut,
9.  Pandangannya tunduk.
10.  (Orang-orang kafir) berkata: "Apakah sesungguhnya kami benar-benar dikembalikan kepada kehidupan semula?
11.  Apakah (akan dibangkitkan juga) apabila kami telah menjadi tulang belulang yang hancur lumat?"
12.  Mereka berkata: "Kalau demikian, itu adalah suatu pengembalian yang merugikan".
13.  Sesungguhnya pengembalian itu hanyalah satu kali tiupan saja,
14.  maka dengan serta merta mereka hidup kembali di permukaan bumi.
15.  Sudah sampaikah kepadamu (ya Muhammad) kisah Musa.
16.  Tatkala Tuhannya memanggilnya di lembah suci ialah Lembah Thuwa;
17.  "Pergilah kamu kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas,
18.  dan katakanlah (kepada Fir'aun): "Adakah keinginan bagimu untuk membersihkan diri (dari kesesatan)".
19.  Dan kamu akan kupimpin ke jalan Tuhanmu agar supaya kamu takut kepada-Nya?"
20.  Lalu Musa memperlihatkan kepadanya mukjizat yang besar.
21.  Tetapi Fir'aun mendustakan dan mendurhakai.
22.  Kemudian dia berpaling seraya berusaha menantang (Musa).
23.  Maka dia mengumpulkan (pembesar-pembesarnya) lalu berseru memanggil kaumnya.
24.  (Seraya) berkata: "Akulah tuhanmu yang paling tinggi".
25.  Maka Allah mengazabnya dengan azab di akhirat dan azab di dunia.
26.  Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang yang takut (kepada Tuhannya).
27.  Apakah kamu lebih sulit penciptaanya ataukah langit? Allah telah membinanya,
28.  Dia meninggikan bangunannya lalu menyempurnakannya,
29.  dan Dia menjadikan malamnya gelap gulita, dan menjadikan siangnya terang benderang.
30.  Dan bumi sesudah itu dihamparkan-Nya.
31.  Ia memancarkan daripadanya mata airnya, dan (menumbuhkan) tumbuh-tumbuhannya.
32.  Dan gunung-gunung dipancangkan-Nya dengan teguh,
33.  (semua itu) untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakmu.
34.  Maka apabila malapetaka yang sangat besar (hari kiamat) telah datang.
35.  Pada hari (ketika) manusia teringat akan apa yang telah dikerjakannya,
36.  dan diperlihatkan neraka dengan jelas kepada setiap orang yang melihat.
37.  Adapun orang yang melampaui batas,
38.  dan lebih mengutamakan kehidupan dunia,
39.  maka sesungguhnya nerakalah tempat tinggal(nya).
40.  Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya,
41.  maka sesungguhnya surgalah tempat tinggal(nya).
42.  (Orang-orang kafir) bertanya kepadamu (Muhammad) tentang hari kebangkitan, kapankah terjadinya?
43.  Siapakah kamu (maka) dapat menyebutkan (waktunya)?
44.  Kepada Tuhanmulah dikembalikan kesudahannya (ketentuan waktunya).
45.  Kamu hanyalah pemberi peringatan bagi siapa yang takut kepadanya (hari berbangkit)
46.  Pada hari mereka melihat hari berbangkit itu, mereka merasa seakan-akan tidak tinggal (di dunia) melainkan (sebentar saja) di waktu sore atau pagi hari.

Terjemah Surat 'Abasa

1.  Dia (Muhammad) bermuka masam dan berpaling,
2.  karena telah datang seorang buta kepadanya.
3.  Tahukah kamu barangkali ia ingin membersihkan dirinya (dari dosa),
4.  atau dia (ingin) mendapatkan pengajaran, lalu pengajaran itu memberi manfaat kepadanya?
5.  Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup,
6.  maka kamu melayaninya.
7.  Padahal tidak ada (celaan) atasmu kalau dia tidak membersihkan diri (beriman).
8.  Dan adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera (untuk mendapatkan pengajaran),
9.  sedang ia takut kepada (Allah),
10.  maka kamu mengabaikannya.
11.  Sekali-kali jangan (demikian)! Sesungguhnya ajaran-ajaran Tuhan itu adalah suatu peringatan,
12.  maka barangsiapa yang menghendaki, tentulah ia memperhatikannya,
13.  di dalam kitab-kitab yang dimuliakan,
14.  yang ditinggikan lagi disucikan,
15.  di tangan para penulis (malaikat),
16.  yang mulia lagi berbakti.
17.  Binasalah manusia; alangkah amat sangat kekafirannya?
18.  Dari apakah Allah menciptakannya?
19.  Dari setetes mani, Allah menciptakannya lalu menentukannya.
20.  Kemudian Dia memudahkan jalannya.
21.  kemudian Dia mematikannya dan memasukkannya ke dalam kubur,
22.  kemudian bila Dia menghendaki, Dia membangkitkannya kembali.
23.  Sekali-kali jangan; manusia itu belum melaksanakan apa yang diperintahkan Allah kepadanya,
24.  maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya.
25.  Sesungguhnya Kami benar-benar telah mencurahkan air (dari langit),
26.  kemudian Kami belah bumi dengan sebaik-baiknya,
27.  lalu Kami tumbuhkan biji-bijian di bumi itu,
28.  anggur dan sayur-sayuran,
29.  zaitun dan kurma,
30.  kebun-kebun (yang) lebat,
31.  dan buah-buahan serta rumput-rumputan,
32.  untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakmu.
33.  Dan apabila datang suara yang memekakkan (tiupan sangkakala yang kedua),
34.  pada hari ketika manusia lari dari saudaranya,
35.  dari ibu dan bapaknya,
36.  dari istri dan anak-anaknya.
37.  Setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang cukup menyibukkannya.
38.  Banyak muka pada hari itu berseri-seri,
39.  tertawa dan bergembira ria,
40.  dan banyak (pula) muka pada hari itu tertutup debu,
41.  dan ditutup lagi oleh kegelapan.
42.  Mereka itulah orang-orang kafir lagi durhaka.

Terjemah Surat At Takwir

1.  Apabila matahari digulung,
2.  dan apabila bintang-bintang berjatuhan,
3.  dan apabila gunung-gunung dihancurkan,
4.  dan apabila unta-unta yang bunting ditinggalkan (tidak diperdulikan)
5.  dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan,
6.  dan apabila lautan dijadikan meluap
7.  dan apabila ruh-ruh dipertemukan (dengan tubuh)
8.  dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya,
9.  karena dosa apakah dia dibunuh,
10.  dan apabila catatan-catatan (amal perbuatan manusia) dibuka,
11.  dan apabila langit dilenyapkan,
12.  dan apabila neraka Jahim dinyalakan,
13.  dan apabila surga didekatkan,
14.  maka tiap-tiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakannya.
15.  Sungguh, Aku bersumpah dengan bintang-bintang,
16.  yang beredar dan terbenam,
17.  demi malam apabila telah hampir meninggalkan gelapnya,
18.  dan demi subuh apabila fajarnya mulai menyingsing,
19.  sesungguhnya Al Quran itu benar-benar firman (Allah yang dibawa oleh) utusan yang mulia (Jibril),
20.  yang mempunyai kekuatan, yang mempunyai kedudukan tinggi di sisi Allah yang mempunyai 'Arsy,
21.  yang ditaati di sana (di alam malaikat) lagi dipercaya.
22.  Dan temanmu (Muhammad) itu bukanlah sekali-kali orang yang gila.
23.  Dan sesungguhnya Muhammad itu melihat Jibril di ufuk yang terang.
24.  Dan dia (Muhammad) bukanlah orang yang bakhil untuk menerangkan yang ghaib.
25.  Dan Al Quran itu bukanlah perkataan syaitan yang terkutuk,
26.  maka ke manakah kamu akan pergi?
27.  Al Quran itu tiada lain hanyalah peringatan bagi semesta alam,
28.  (yaitu) bagi siapa di antara kamu yang mau menempuh jalan yang lurus.
29.  Dan kamu tidak dapat menghendaki (menempuh jalan itu) kecuali apabila dikehendaki Allah, Tuhan semesta alam.


Pencarian : jadwal murojaah hafalan, metode muroja'ah hafalan al quran, murojaah quran artinya, motivasi murojaah hafalan, cara murojaah hafalan al quran, murojaah juz 30 metode ummi, murojaah asmaul husna, e murojaah apk, murojaah bareng riko, cara murojaah anak, cara murojaah saat haid, download murojaah surat al kahfi, murojaah in english, murojaah hafalan al quran, hikmah murojaah, indonesia murojaah, murojaah juz 30 surat pendek, murojaah kubro, murojaah kitab adalah, download lagu murojaah setiap hari, murojaah maksud, murojaah al quran adalah, pengertian murojaah, apa itu murojaah quran, apa itu murojaah hafalan, murojaah surat al baqarah, murojaah tulisan arab, murojaah untuk anak, youtube murojaah, ziyadah, murojaah anak 3 tahun.

al quran offline pc, al quran mp3 offline apk, al quran bangla offline audio apk, al quran offline dengan suara, al quran offline for pc, al quran audio full offline, download al quran indonesia offline, download al quran offline pc, download al quran 30 juz offline, download al quran offline untuk pc, apk alquran mp3 offline, qur'an offline, aplikasi al quran offline untuk android, quran apk full offline, download al quran kemenag.

download gratis mp3 murottal alquran 30 juz, download murottal al quran mp3 gratis, mp3 murottal download gratis, download gratis al quran 30 juz, free download murottal 30 juz, tilawah al quran artinya rutin membaca, tilawah al quran antarabangsa 2022, bacaan tilawah al quran, tilawah al quran surah al baqarah, cara membaca saritilawah al quran, cara penghakiman tilawah al-quran, panduan tahsin tilawah al quran dan ilmu tajwid, tilawah al quran in english, format penilaian lomba tilawah al quran, tilawatil quran h muammar za mp3, tilawatil quran h. muammar za & h. chumaidi h.mp3, tilawah al quran merdu qori internasional terbaik h muammar za, juara tilawah al quran, tilawah al quran kebangsaan 2021, latihan tilawah al-quran tahun 3, logo tilawah al quran, tilawah al-quran mp3, tilawah al quran paling merdu mp3, tilawah al quran sekolah rendah, tilawah al quran surah yasin, tilawah al quran tahun 4, teks ucapan majlis tilawah al-quran, youtube tilawah al quran, tilawah al quran tingkatan 1, pemenang tilawah al quran 2022, soalan tilawah al-quran tahun 3, soalan tilawah al-quran tahun 4, buku teks tilawah al quran tahun 5 anyflip.
Lebih baru Lebih lama